Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki uczestnictwa w Konkursie „Szyję – pomagam” (zwanym dalej „Konkursem”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Atelier Ostaszewska S.C.  z siedzibą w Poznaniu przy ul. Łomżyńskiej 1/10, 61-048 Poznań (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Celem Konkursu jest promocja szycia oraz pomoc podopiecznym Fundacji „Akogo?” (KRS: 0000125054), zwanej dalej Fundacją. Strony podpisały na potrzeby projektu list intencyjny.
 4. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zwane dalej „Uczestnikiem”.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału właściciele oraz pracownicy Organizatora.
 6. Zgłoszenie udziału w Konkursie przez podjęcie jakiejkolwiek czynności zmierzającej do wzięcia w nim udziału jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu w całości  przez osobę zgłaszającą swój udział. Osoba zgłaszająca swój udział w Konkursie zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki uprawniające ją do uczestnictwa w Konkursie.
 7. Podanie przez uczestnika Konkursu danych osobowych związanych z udziałem w Konkursie jest całkowicie dobrowolne niemniej jednak niezbędne do udziału w Konkursie.
 8. Uczestnik Konkursu, przystępując do Konkursu i podając swoje dane osobowe, wyraża zgodę na dalsze przetwarzanie udostępnionych danych osobowych przez Organizatora dla celów niniejszego Konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883).
 9. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres pocztowy Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: marketing@ostaszewska.com
 10. Zgłoszenie prac konkursowych trwa w okresie od 03 października 2013 r. do dnia 30 listopada 2013 r.
 11. Zakończenie głosowania internetowego nastąpi 11 grudnia 2013 roku o godzinie 22:00, a wyłonienie przez Jury zwycięskich prac nastąpi do 15 grudnia 2013 roku.
 12. Konkurs prowadzony jest na:
 13. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201 poz. 1540 z późn.zm.).
 14. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z zastrzeżeniem, że zmiany nie będą prowadzić do zmniejszenia uprawnień uczestników Konkursu.

Zasady uczestnictwa w konkursie

 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy konkursowej, polegającej na uszyciu dziecięcej maskotki (np. lalki, misia, przytulanki, itp.) wystylizowanej na pannę młodą w sukni ślubnej w dowolnej technice.
 2. Pracę konkursową należy przesłać na adres Organizatora (Atelier Ostaszewska S.C., Łomżyńska 1/10, 61-048 Poznań), oraz dodatkowo wypełnić formularz na stronie https://www.ostaszewska.com/konkurs-szyje-pomagam/zglos-prace/ lub przesłać email na adres marketing@ostaszewska.com z następującymi danymi:
  • Imię i nazwisko twórcy
  • Adres własnej strony internetowej / bloga / itp.
  • Adres email do kontaktu
  • Opis maskotki
  • Zdjęcie maskotki
  • Imię maskotki
 3. Przesyłając pracę konkursową Uczestnik zezwala na jej nieodpłatne przekazanie wspieranej Fundacji oraz sprzedaż pod warunkiem przekazania całości przychodu na cele statusowe Fundacji.
 4. Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie dwie różne prace.
 5. Przesyłając prace konkursowe Uczestnik oświadcza, że jest ich autorem oraz posiada do nich pełnię praw.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia pracy konkursowej bez podania przyczyny. W tym przypadku praca konkursowa zostanie odesłana na adres Uczestnika. W szczególności dotyczy to prac konkursowych niezgodnych z prawem i dobrymi obyczajami.

Nagrody

 1. Organizator przewidział dla zwycięzców konkursu następujące nagrody:
  • Nagroda za pierwsze miejsce: 300 zł, ufundowana przez Organizatora
  • Nagroda za drugie miejsce: biżuteria ufundowana przez salony Ania Kruk;
  • Nagroda za trzecie miejsce: kolczyki sutaszowe, wykonane przez projektantkę Eva Sutasz.
 2. Dodatkowo najpiękniejsze prace, wybrane przez Jury spośród pozostałych uczestników, zostaną nagrodzone niespodziankami ufundowanymi przez Fundację.
 3. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom Konkursu przez bezpośrednio Organizatora.
 4. Warunkiem przekazania nagród jest podanie przez zwycięzców adresu pocztowego, na który nagroda zostanie przesłana.
 5. Wyklucza się możliwość zamiany nagrody na jakikolwiek ekwiwalent.
 6. Organizator oraz sponsorzy nagród oświadczają, że wartość jednostkowa nagród nie przekracza 760 zł, w związku z czym nagrody są zwolnione od podatku.

Zasady przyznawania nagród

 1. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez przedstawiciela Organizatora, p. Kamę Ostaszewską oraz przedstawiciela Fundacji, p. Ewę Błaszczyk.
 2. Zwycięskie prace zostaną wybrane spośród pierwszych 10 prac, które na stronie konkursowej uzyskają największą liczbę kliknięć przy pomocy aplikacji Facebook (kliknięć przycisku „Lubię to”).

Pozostałe

 1. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane zostaną automatycznie wykluczone z udziału w Konkursie.